Drodzy akcjonariusze!

Z przyjemnością przekazujemy Państwu Raport Roczny za 2017 rok. Prezentujemy w nim wyniki finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta i informacjami o najważniejszych wydarzeniach minionego roku. Przed kilku laty podjęliśmy decyzję o transformacji Prymus S.A. z małego podmiotu gospodarczego w kierunku tego aby stać się prężną, przynoszącą coroczny wzrost firmą. Rok 2017 to kolejny krok naprzód w realizacji tych założeń. Jesteśmy dumni z osiągnięcia przychodu ze sprzedaży w wysokości 77.376.933,95 zł i wypracowania zysku netto w wysokości 5.335.985,63 zł. Są to najlepsze wyniki w historii działalności. Stały wzrost wartości Spółki został doceniony przez instytucje zewnętrzne poprzez uhonorowanie Prymus S.A. tytułem „Super Gazeli Biznesu 2017”. Tytuł ten przyznawany jest firmom biorącym udział w rankingu „Gazele Biznesu”, a które osiągnęły największy progres w ciągu ostatnich 5 lat. Sukces ten możliwy był dzięki zaangażowaniu całego zespołu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia naszych wyników i zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań aby sprostać wymaganiom rynku, a także nieustannie będziemy dążyć do rozwoju i doskonalenia.

Prezes Zarządu

Ewa Kobosko

Opis działalności

Głównym profilem działalności Spółki jest sprzedaż surowców chemicznych. Stanowi ona 96% wartości sprzedaży. Przychody ze sprzedaży produktów gotowych stanowią 1% wartości sprzedaży. Pozostałe 3% to przychody z pozostałych usług, na które składa się działalność finansowa.

Dystrybucja surowców do przetwórstwa tworzyw sztucznych i chemii budowlanej
Sprzedaż produktów gotowych: profile WPC i chemia budowalna
Działalność finansowa (leasingi, pożyczki)

Ładuję wykres...

MP Project Invest sp. z o.o.

Jednostka w której Prymus S.A. posiada zaangażowanie kapitałowe.

MP Project Invest sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000542465, powstała w 2015 roku, a jej celem jest prowadzenie działalności deweloperskiej. Powołanie nowego podmiotu, którego działalność znacznie odbiega od dotychczasowej działalności Emitenta stanowi element strategii Spółki związanej z działalnością inwestycyjną. Pierwszą inwestycją, którą realizuje MP Project Invest sp. z o.o. jest budowa osiedla w Katowicach przy ul. Tunelowej pod nazwą „Miłe Zacisze II”.

Strategia rozwoju

Celem strategicznym Prymus S.A. jest zapewnienie trwałej poprawy pozycji konkurencyjnej oraz zwiększenie wartości Spółki dla Akcjonariuszy. Strategia Spółki oparta jest na kontynuacji działalności podjętej w poprzednich latach w następujących obszarach:
  • sprzedaż surowców chemicznych (do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz chemii budowlanej),
  • sprzedaż produktów gotowych (profile WPC, preparaty gruntujące: biobójcze i uniwersalne, kleje),
  • działalność finansowa (leasing, faktoring, pożyczki).

Cel główny w 2018 r. - zintensyfikowanie rozwoju segmentu produktów gotowych, głównie produktów WPC, w skład których wchodzą deski kompozytowe, legary, listwy wykończeniowe i akcesoria (klipsy, śruby).

Profile kompozytowe WPC to innowacyjny materiał wykończeniowy, przeznaczony na tarasy, balkony, ścieżki ogrodowe, tereny rekreacyjne, mola, pomosty. Stworzony jest na bazie mączki drzewnej i polichlorku winylu oraz dodatków pomocniczych poprawiających parametry użytkowe produktu.

Wyniki Finansowe

W 2017 roku Prymus S.A. osiągnęła przychód ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 77.376.933,95 zł. Jest to to najwyższy poziom przychodu w historii działalności Emitenta. Dynamika przychodów licząc rok do roku wyniosła 139%. Zysk netto w 2017 roku wyniósł 5.335.985,63 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym dynamika zysku netto wyniosła 239%. Rentowność sprzedaży netto wyniosła 6,9%.

Porównanie przychodów Prymus S.A. w latach 2016 i 2017

Porównanie zysku netto Prymus S.A. w latach 2016 i 2017

Wybrane dane finansowe MP Project Invest sp. z o.o.

Notowania spółki

Średni kurs akcji Emitenta w prezentowanym okresie wyniósł 10,02 zł za akcję, zaś średni dzienny wolumen obrotu 2.262 sztuk akcji. W 2017 roku przedmiotem transakcji były 1.229.624 akcji, co przełożyło się na łączne obroty w wysokości 4,859 mln zł.


Notowania akcji Prymus S.A. - wybrane dane

Kurs odniesienia 30.12.2016 r. 10,00
Kurs z dnia 29.12.2017 r. 9,70
Zmiana (%) 3,00%
Zmiana (zł) -0,30 zł
Minimum (zł) 8,25 zł
Maksimum (zł) 11,70 zł
Średni kurs (zł) 10,02 zł
Wolumen obrotu (szt.) 495 319
Średni wolumen (szt.) 2 262
Obroty (mln zł) 4,859
Średnie obroty (mln zł) 0,022
Kurs akcji Prymus S.A. w prezentowanym okresie podlegał znacznym wahaniom, od najniższej wartości w dniu 02. stycznia, kiedy to cena akcji wynosiła 8,25 zł poprzez maksimum, które kurs osiągnął 17. lutego, tj. wartość 11,70 zł za akcję. Kurs akcji Prymus S.A. na koniec roku 2017 zamknął się wartością 9,70 zł/akcję.

Zródło - bankier.pl

Opinia biegłego rewidenta

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Walnego Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej PRYMUS S.A.


Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego PRYMUS S.A., z siedzibą :43-100 Tychy, ul. Turyńska 101, na które składa się :

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 5 335 985,63 zł,
  • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 29 944 235,08 zł,
  • zestawienie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
  • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej PRYMUS S.A. na dzień 31.12.2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
  • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
  • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i umowąjednostki. Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Nagrody i wyróżnienia

W 2017 roku Prymus S.A. otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej przyznawany przez Bisnode Polska

Tytuł „Super Gazeli” oraz „Gazeli Biznesu 2017”,

Zakwalifikowanie akcji Emitenta do segmentu NewConnect Focus i NCIndex

Tytuł „Diamentu Forbesa”